Home

25 April 2006

Aantal motordoden daalt met 14 procent


In de vandaag door minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakte verkeersongevalcijfers over 2005 blijkt dat het aantal dodelijk verongelukte motorrijders in 2005 is gedaald naar 78. In 2004 was dat - na correctie van de cijfers - nog 91.
De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is zeer verheugd met de daling met meer dan 14 procent van het aantal dodelijke motorslachtoffers en ziet hierin de basis voor verdergaande samenwerking met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de partners in het Landelijk Motorplatform.

De MAG is van mening dat door middel van voorlichtingscampagnes, gericht op zowel motorrijders als automobilisten, de verkeersveiligheid van motorrijders nog verder kan worden verbeterd. De MAG is momenteel in overleg met het ministerie om dergelijke campagnes vorm te geven, waarbij de motorrijdersvereniging vooral aandacht vraagt voor een grotere bewustwording bij automobilisten als het gaat om het waarnemen van motorrijders. Uit eerder onderzoek van de SWOV is gebleken dat bij meer dan tweederde van de botsingen met een auto de automobilist de motorrijder niet of te laat heeft opgemerkt.

In vergelijking met 2004 zijn er in totaal ruim 7 procent minder doden gevallen in het verkeer, namelijk 817 ten opzichte van 881 het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het CBS. Na een forse daling in 2004 betekenen de nieuwste cijfers een voortzetting van de dalende lijn.

De daling van de verkeersdoden in 2004 en 2005 zijn voor de minister aanleiding om de doelstelling voor 2010 ten aanzien van het maximaal aantal verkeersdoden aan te scherpen. De doelstelling van maximaal 900 verkeersdoden, zoals die in de Nota Mobiliteit is opgenomen, is achterhaald door de positieve ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar. De minister wil daarom een nieuwe doelstelling vaststellen: 750 verkeersdoden in 2010. Zij zal dit voorstel binnenkort doen aan de regionale overheden, omdat deze een belangrijke rol vervullen bij het verkeersveiligheidsbeleid.