Categories: General
      Date: 26 May 2020
     Title: Dossier Dijkrijden - bezwaar maken kan!
DOSSIER DIJKRIJDEN - BEZWAAR NOG ALTIJD MOGELIJK
Lopik kreeg gelijk: een deel van de Lekdijk mag van 1 maart tot en met 31 oktober in het weekend weer dicht voor motoren. Mag elke andere gemeente nu ook z'n mooie stuurwegen op slot gooien? Zeker niet. En heeft een wegbeheerder  plannen in die richting? Dan kun je bezwaar aantekenen. De MAG vertelt je hoe.


- Vera de Bruijn, MAGazine 166, februari 2020

We beginnen even bij het begin. Advocaat Wilbert van Eijk, die namens MAG en KNMV optrad, laat weten dat de Raad van State het instellen van een werkgroep en het uitvoeren van een pilot door Lopik zorgvuldig achtte. Het door Lopik gepresenteerde evaluatierapport werd door diezelfde raad als 'deugdelijk' omschreven. Op dat laatste valt nog wel wat af te dingen, stelt Van Eijk, maar "napleiten heeft geen zin". We kunnen – helaas – geen volgende juridische stappen ondernemen. 

Wat wel
Een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geen zin om redenen die een (te) lang verhaal vereisen; in cassatie gaan is alleen mogelijk als het gerechtshof gefaald zou hebben. Om tegen elke gemeente met plannen voor een motorverbod een nieuwe rechtszaak aan te spannen, is voor niemand een haalbare kaart. Wat kunnen we dan wel doen? Even terug naar de basis.

Evenredig
De Raad van State heeft in haar uitspraak de belangen van motorrijders erkend en gesteld dat er sprake was van een evenredige en proportionele belangenafweging door de gemeente Lopik. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat het verbod niet het hele jaar geldt, dat niet de hele dijk maar slechts een deel wordt afgesloten, dat er alternatieve routes zijn en dat een buurgemeente ook al zo'n dijkverbod instelde.
Onderzoek en pilot
Met andere woorden: Lopik voerde een onderzoek uit, organiseerde een pilot, presenteerde een evaluatierapport en hield rekening met de belangen van motorrijders. Willen andere wegbeheerders een vergelijkbaar verkeersbesluit kunnen nemen, dan moeten er een 'ja' klinken op de volgende vragen: 

Belangenafweging
Vervolgens dient er een deugdelijke belangenafweging plaats te vinden, waarbij in ieder geval worden meegenomen:

Met z'n allen
Heeft een wegbeheerder dit niet allemaal voor elkaar, dan is er alle reden om actie te ondernemen. Daarbij vragen we nadrukkelijk motorclubs en motorrijders om hulp. We moeten dit met z'n allen oplossen, zeker als er meerdere gemeentes van plan zijn om tot afsluitingen over te gaan. 

Actie
Wat kun je doen? Zodra je er lucht van krijgt dat een wegbeheerder een weg voor motoren wil afsluiten, kun je hem laten weten dat je het daar niet mee eens bent en hem op de hoogte stellen van de bovengenoemde onderzoekseisen. Voor leden en aangesloten clubs hebben we op een rijtje gezet hoe je dat doet. Dit document is op te vragen bij het MAG-meldpunt Dijk- en wegafsluitingen, dwa@motorrijdersactiegroep.nl. Je vult het aan met de betreffende gegevens en stuurt het vervolgens aangetekend of per mail naar de wegbeheerder.

Zeker weten
Om zeker te weten dat een voorgenomen verkeersbesluit niet aan je aandacht ontsnapt, doe je het volgende. 

Staatscourant
Elke voorgenomen verkeerbesluit wordt gepubliceerd in de digitale editie van de Staatscourant. Bij dat besluit lees je ook waar je meer informatie kunt krijgen. Daar kun je ook laten weten dat je het met het besluit niet eens bent (zie hierboven).

Bezwaarschrift
Is men daar niet gevoelig voor, dan moet er officieel bezwaar aangetekend worden. Ook een model van zo'n bezwaarschrift is voor leden en aangesloten clubs op te vragen bij dwa@motorrijdersactiegroep.nl. Vul dit document aan met de benodigde informatie en dien het in, bij voorkeur met een groep motorrijders of een motorclub uit de regio. Wil je dat de MAG ook bezwaar aantekent? Stuur het ingevulde bezwaarschrift dan terug naar dwa@motorrijdersactiegroep.nl. Een bezwaar van een landelijke belangenvereniging als de MAG legt waarschijnlijk meer gewicht in de schaal! 

Op tijd
Bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk zes weken na publicatie. Daarna wordt het besluit onherroepelijk en ben je dus te laat. Let op: als je wilt dat de MAG ook bezwaar aantekent, dan moeten wij jullie bezwaarschrift uiterlijk vier weken na publicatie van het verkeersbesluit in huis hebben.