vrijwilligersbeleid MAG


Voor je ligt het vrijwilligersbeleid van de MAG. Dit beleid is een document waar in grote lijnen staat beschreven hoe we met vrijwilligers omgaan, welke maatregelen we hiervoor getroffen hebben en welke regels we hanteren. Om de vrijwilligers vanuit de organisatie eenduidig en gelijk te benaderen is er een stappenplan opgezet die beschrijft wat we doen vanaf werven tot en met afscheid nemen van de vrijwilliger. Met het beleid en het stappenplan beoogt de MAG-vrijwilligers een solide basis te verschaffen en de organisatiestructuur op dit vlak overzichtelijk te maken. Dit- en de onderliggende documenten zijn niet heilig en kunnen worden aangepast wanneer dit noodzakelijk blijkt.  

Missie

De MAG is een vrijwilligersorganisatie die met de inzet van vrijwilligers de belangen van motorrijdend Nederland behartigt. Het werk wat de MAG doet is ontstaan vanuit idealisme en blijkt ook bittere noodzaak te zijn. Wij stellen als doel motorrijders te behoeden voor onnodige regels en kosten vanuit de overheid, gevaarlijke wegsituaties die gecreëerd worden door wegbeheerders of ontstaan door slecht onderhoud en beperkingen in de (beweging)vrijheid. Deze idealen zijn terug te vinden in de 3 speerpunten van de MAG: Vrijheid, Betaalbaarheid en Veiligheid.

In de ideale wereld wordt er op alle vlakken rekening gehouden met de motorrijder als kwetsbare weggebruiker en als gewone burger die de motor gebruikt om van A naar B te komen of als hobby waarbij de kosten niet de pan uitrijzen. Helaas is de bittere waarheid dat, als er geen organisatie is die alert is op de belangen van motorrijders, de motorrijder ondergeschoven kindje dreigt te worden als het gaat om veiligheid, gezien wordt als een melkkoe door onzinnige regels die onevenredig veel kosten met zich mee brengen en niet overal mag komen waar anderen dat wel mogen.

Visie

Elke inzet van medewerkers, leden en niet-leden wordt gewaardeerd. Dat kan zijn dat een lid een melding doet van een gevaarlijke wegsituatie tot de inzet van een vrijwilliger om ervoor te zorgen dat de gemelde situatie op de juiste manier in kaart wordt gebracht. Het maakt niet uit hoe klein de bijdrage aan de doelstelling van de MAG is, het wordt gewaardeerd.

De MAG bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers die ervoor zorgen dat de doelen die benoemd zijn in de missie ook daadwerkelijk worden behaald. 

Vrijwilligers vormen bij de MAG de bestaansgrond. Zonder vrijwilligers kan de MAG simpelweg niet bestaan. Vrijwilligers moet zich binnen de organisatie op hun plek en gewaardeerd voelen. De werkzaamheden die zij uitvoeren moeten aansluiten bij de kennis en kunde van de persoon. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger geen kosten hoeft te maken voor het vrijwilligerswerk wat ze doen. Vooral belangrijk is dat: Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat houdt in dat iedereen die zich wil inzetten, zich committeert aan de werkzaamheden.

De werkzaamheden van vrijwilligers zijn ondergebracht in afdelingen waarin vrijwilligers de aangereikte werkzaamheden verrichten maar ook zelf (altijd in overleg) pro-actief kunnen opereren.


Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze niks waard zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

1. Waarom zou een motorrijder vrijwilliger willen zijn bij de MAG?


Vrijwilligers steken hun vrije tijd niet in een organisatie met louter eigen belangen. Het belang van de MAG moet overeenkomen met het belang van de vrijwilliger. De MAG is ontstaan doordat motorrijders het niet eens waren met de voorgenomen regels vanuit de overheid. Tot op de dag van vandaag staat de MAG voor de belangen van de motorrijder. De vrijwilliger werkt dus mede voor zijn/haar eigen belang. 

Wat biedt de vrijwilliger:

Ten eerste geeft de vrijwilliger zijn/haar vrije tijd weg aan de organisatie. De vrijwilliger brengt zijn/haar eigen ervaring en inzichten als motorrijder mee. Als de motorrijder zich aanbiedt als vrijwilliger is de motivatie om mee te werken aan de missie van de MAG hoog.
• Vrijwilligers zijn betrokken, enthousiast, 
• hebben geen ‘van 9 tot 5’-mentaliteit; 
• Doen de werkzaamheden vaak naast een betaalde baan 
• Vrijwilligers brengen een schat aan levenservaring mee waar de organisatie voordeel mee kan doen.
• De vrijwilliger is altijd lid van de organisatie.

Wat biedt de MAG aan de vrijwilliger:
De MAG is een relatief kleine organisatie waardoor de vrijwilliger wordt opgenomen in het familiegevoel. Dit is voor de MAG zeer belangrijk temeer omdat er geen fysieke locatie in het land is waar iedereen elkaar doorlopend tegen kan komen. Iedereen werkt vanuit zijn/haar eigen huis. De vergaderingen en werkzaamheden zoals de evenementen zijn dan ook bij uitstek de momenten waarin de MAG graag de waardering laat zien aan iedereen die zich inzet voor de doelen van de MAG.Door goede communicatie, korte lijnen en ruimte voor ideeën wil de MAG iedere vrijwilliger tot z’n recht laten komen. Goede samenwerking is de lijm van de organisatie.

2. Werven

De tijd van vrijwilligers die zich structureel, jarenlang en een vast aantal uren per week inzet voor de organisatie is voorbij. Burgers willen zich wel inzetten voor een organisatie maar dan wel wanneer zij daar tijd voor hebben en eigen initiatief moet gewaardeerd worden.
Bij het formuleren van een vrijwilligersfunctie wordt er dus op gelet dat dit niet te specifiek en te zwaar wordt beschreven. Er moet ruimte overblijven voor de manier van invullen door de vrijwilliger. 
De MAG kijkt kritisch naar de geschiktheid van de kandidaat. Het is noodzakelijk dat iedere vrijwilliger de missie van de MAG steunt en begrijpt. De kandidaat moet willen- en kunnen samenwerken op afstand. Omdat we landelijk georiënteerd zijn hoort reizen voor de MAG bij elke functie. Eigen initiatief moet altijd passen binnen de kaders die de MAG stelt.

3. Behouden

De doelstelling is om iedere vrijwilliger zo lang mogelijk aan de MAG te verbinden. Dit lukt alleen als je de vrijwilliger de ruimte geeft zijn/haar werkzaamheden in te vullen op een manier die bij hem/haar past. De moderne vrijwilliger vraagt zich af: “What’s in it for me?”. De MAG geeft verantwoordelijkheid en monitort dit door steeds in overleg te blijven. Het kan voorkomen dat in rustige tijden dit contact wat minder is. De vrijwilliger weet dit. De MAG houdt contact middels een regelmatige nieuwsbrief, een verjaardagskaart en/of een persoonlijk mailtje/telefoontje.

4 Begeleiden

De begeleiding van de vrijwilliger loopt volgens de lijnen van het organogram (zie bijlage 2) De vrijwilliger heeft voor praktische zaken contact met de coordinator. Gaat het om zaken zoals het vrijwilligerscontract of problemen die niet samen met de coordinator opgelost kunnen worden, dan is de vrijwilligerscoordinator en daarnaast de Algemeen Secretaris het aanspreekpunt.

5 Belonen

De beloning van onze vrijwilligers is in de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Het uitspreken van de waardering voor het werk dat de vrijwilliger doet is weer in ere hersteld. Dit is de belangrijkste beloning die een vrijwilliger kan krijgen. Het organiseren van een vrijwilligersdag/weekend wordt op het moment van schrijven van dit stuk onder de loep genomen. Doel is te komen tot het organiseren van een evenement die aansluit bij de behoefte van de vrijwilligers. De organisatie staat open voor ideeën betreffende andere manieren van belonen.

De onkostenvergoeding is vastgesteld en wordt achteraf op declaratiebasis vergoed:
• Voor de gereden kilometers ontvangt de vrijwilliger € 0,19 per kilometer.
• Bij activiteiten die twee- of meer dagdelen in beslag nemen mag de vrijwilliger € 10,00 declareren als tegemoetkoming in kosten voor b.v. een lunch o.i.d.
• Alle andere onkosten dienen door middel van bonnen te worden gedeclareerd. Hiervoor heeft de MAG een declaratieformulier ontwikkeld. (bijlage 13) 

6. Afscheid nemen

Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger, houden we een exitgesprek, wat zijn de ervaringen van de vrijwilliger in de organisatie, wat kunnen we nog voor elkaar betekenen? Deze vragen zijn afhankelijk van de vrijwilliger. De organisatie gaat uit van een exitgesprek en een afscheid tijdens de eerst komende vergadering. Als de vrijwilliger hier geen prijs op stelt zal dit gerespecteerd worden. Doel bij het afscheid van een vrijwilliger is dat de verhouding tussen elkaar goed is.

7.Verzekering

Tijdens het vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger schade aanrichten of een ongeluk krijgen. Hoewel de vrijwilliger geacht wordt bij schade in eerste instantie bij zijn/haar eigen verzekering aan te kloppen heeft de MAG ook een tweetal verzekeringen afgesloten voor het geval de eigen verzekering geen dekking biedt.

1. De door de MAG afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) (Goudse) verzekerd zaak- en letselschade die vrijwilligers tijdens hun activiteiten toebrengen aan derden. Derden kunnen zijn: bezoekers, deelnemers, gebruikers, collega’s. Deze verzekering biedt secundaire dekking aan de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), waar de meeste vrijwilligers zelf over beschikken. Biedt de AVP van de vrijwilliger onvoldoende dekking, dan wordt de dekking geheel of aanvullend overgenomen door de AVB.  De onderlinge aansprakelijkheid, d.w.z. een medewerker berokkent schade aan een andere medewerker van de organisatie  is in de AVB niet meeverzekerd. De MAG raad dan ook iedere vrijwilliger aan een WA verzekering af te sluiten.

a.   Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering voor schade ontstaan door het verkeerd verrichten van bestuurlijke taken met financiële gevolgen heeft de MAG ook (HDI).
b. Schade aan gehuurde zaken is niet gedekt in een aansprakelijkheidsverzekering.     (denk hierbij aan de vloer van een evenementenhal) 

2. De Collectieve schadeverzekering op/inzittenden dienstreizen (Avero). Tot uitkering wordtovergegaan na een ongeluk dat heeft plaatsgevonden tijdens het uitvoeren van dewerkzaamheden of tijdens de reis van en naar huis (in het verkeer). Binnen de verzekering wordtonderscheid gemaakt tussen een uitkering bij tijdelijke uitval, blijvende (gehele of gedeeltelijke) invaliditeit en overlijden.  (tot max € 1000.000,-)  Daarnaast biedt deze verzekering de mogelijkheid de kosten voor geneeskundige behandeling te vergoeden, indien de eigen ziektekostenverzekering hiervoor geen dekking biedt. Het gemiddelde aantal verzekerden voor deze verzekering is 10 personen per evenement Uitgesloten van dekking zijn schade bij: een wedstrijd, verhuur, betaald vervoer, schade aan het motorvoertuig zelf, alcoholgebruik, rijden zonder rijbewijs en max. €2500,- per ongeval aan sieraden fototoestel etc.

3. De Gemeentelijke vrijwilligersverzekering is een verzekering waar de MAG geen enkele invloed op heeft (de VNG)  De verzekering beoogt de risico’s van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken te verzekeren. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van ‘toestanden’. Deze verzekering is (m.u.v. de ongevallendekking) altijd secundair. 

8. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 28 mei 2018 is elke organisatie verplicht zich te houden aan de wettelijke regels  van de AVG. Op onze website www.mag1988.nl/avgencookie/ staat de AVG beschreven en houdt voor vrijwilligers specifiek in: De gegevens van vrijwilligers worden uitsluitend door MAG medewerkers (betaald en onbetaald) gebruikt voor onderling overleg/contact. Vrijwilligers die in het bezit van gegevens zijn van andere vrijwilligers zullen deze gegevens nooit delen met derden.