Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

Het lidmaatschap van de MAG wordt voor een (lopend of geheel) kalenderjaar aangegaan. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De hoogte van de contributie kan in het lopende kalenderjaar tijdelijk worden aangepast, bijvoorbeeld in het kader van een ledenwervingsactie.

Artikel 2.

De jaarlijkse contributiebetaling vindt plaats in de eerste maand van het kalenderjaar. Leden die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreden betalen contributie over het volledige jaar. Bij toetreding als lid vanaf 1 augustus van het jaar is de helft van de contributie verschuldigd. Uitzondering hierop zijn eventuele wervingsacties.

Artikel 3.

De MAG kent twee lidmaatschapsvormen: met en zonder de printeditie van het vijf maal per jaar verschijnende MAGazine. De digitale editie van het nieuwste MAGAZINE is voor alle leden als download beschikbaar.

Artikel 4

A. Opzeggingen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dienen voor 1 oktober van het lopende jaar bij de ledenadministratie bekend te zijn. Opzeggingen kunnen schriftelijk, per mail of via de website kenbaar gemaakt worden. Alleen met een ontvangstbevestiging van de ledenadministratie is uw lidmaatschapswijziging rechtsgeldig (Zie artikel 11 van de statuten).
B. Opzeggingen tussen 1 oktober en 31 december van het lopende jaar worden verwerkt voor het jaar na het opvolgende jaar. Opzeggingen wegens overlijden van het lid worden altijd per direct verwerkt. Restitutie van het lidmaatschapsgeld voor het resterende deel van het jaar is niet mogelijk.

Artikel 5

A. Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden aangeleverd.
B. Leden dienen adres- en mailadreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven of de gegevens via de site aan te passen. De MAG is bij niet op tijd of correct doorgeven van de adresgegevens niet verplicht een MAGazine na te sturen.

Artikel 6

A. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen (zie artikel 15 van de statuten).
B. De Algemene Ledenvergadering (ALV) of Algemene Vergadering (AV) zal tenminste 8 dagen van te voren worden aangekondigd. Zittende bestuursleden kunnen zich verkiesbaar stellen. MAG-leden kunnen kandidaten voor vacante bestuursfuncties binnen 7 dagen voor de ALV voordragen. Bij voorkeur is de samenstelling van het bestuur oneven in aantal. Het aftreden en het (her-)kiesbaar zijn van het bestuur moet volgens een op te maken rooster geschieden.

Artikel 7

De MAG heeft een collectief MAG-verzekeringscontract waarin diverse verzekeringen zijn opgenomen. MAG-vrijwilligers kunnen gebruik maken van de hierin aangeboden verzekeringsproducten, mits zij zijn ingeschreven als MAG-lid en het lidmaatschap voor het kalenderjaar hebben voldaan. Deze verzekeringen zijn altijd secundair aan persoonlijke verzekeringen.

Artikel 8

Vrijwilligers van de MAG zijn lid van de vereniging en hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend.

Artikel 9
Bij Give-aways en vergelijkbare acties wordt per lid slechts één inzending in behandeling genomen. MAG-bestuursleden, -coördinatoren en -medewerkers zijn uitgesloten van deelname.