MAG Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Motorrijdersactiegroep MAG (hierna: de MAG) verwerkt van zijn leden, vrijwilligers, adverteerders en andere relaties (hierna: de belanghebbende).

Als belanghebbende geeft u de MAG uitdrukkelijk toestemming om uw  persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om dit privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en het naleven van het privacybeleid is de ledenadministratie, bereikbaar via leden@motorrijdersactiegroep.nl.

2. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Verwerking van persoonsgegevens
De MAG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • Banrekeningnummer

2.2. Gebruik van persoonsgegevens
De MAG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres worden gebruikt om contact te leggen tussen de MAG en de belanghebbende voor alle communicatievormen.
b) Bankgegevens worden uitsluitend gebruikt om declaraties kunnen uitbetalen en voor inning van de jaarlijkse lidmaatschapsgelden via automatische incasso.
c) Geslacht en geboortedatum worden door de MAG uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Deze statistische gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd aan derden verstrekt, bijvoorbeeld aan adverteerders.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De MAG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leden@motorrijdersactiegroep.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

3. Bewaartermijnen
De MAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
a) 1 jaar na uitschrijving voor belanghebbenden zonder uitbetaling of andere verplichtingen jegens de MAG.
b) 7 jaar na uitschrijving voor belanghebbenden met uitbetalingen en/of met andere verplichtingen jegens de MAG.
c) Gegevens van (contact)personen van organisaties: binnen 1 boekjaar na aangeven, tenzij er een wettelijke grondslag om deze langer te moeten bewaren. In dat geval geldt de bewaartermijn van de wetgever.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
a) Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de MAG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
b) Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de MAG gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
c) De MAG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien de uitvoering van onze overeenkomst dat nodig maakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies
De MAG gebruikt uitsluitend technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Eerder opgeslagen cookies zijn vanuit uw browser te verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de MAG. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te versturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leden@motorrijdersactiegroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Stuurt u een kopie van uw paspoort mee, maak dan de onderste regel op de pagina met uw foto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

7. Beveiliging
De MAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met leden@motorrijdersactiegroep.nl.