Statuten

NAAM

Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Motorrijders Actie Groep".*

* De gebruikelijke schrijfwijze van de naam van de organisatie, Motorrijdersactiegroep, is conform de spellingsregels en wijkt af van de statutair vastgelegde naam.

ZETEL

Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Bloemendaal.

DOEL

Artikel 3
De vereniging heeft ten doel:
A. De bescherming van de belangen van motorrijders.
B. Het bevorderen van het contact tussen de leden en overige motorrijders.
C. Het uitdragen van bekendheid en het bevorderen van het berijden van motorfietsen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
A. Het organiseren van excursies, evenementen en andere samenkomsten.
B. Het verstrekken van voorlichting over het bespreken van vraagstukken, de vereniging en haar leden betreffende.
C. Alle andere wettelijke geoorloofde middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit:
A. Ereleden.
B. Gewone leden, verder ook aan te duiden als: "leden".
2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen.

Artikel 5
Ereleden zijn personen, die zich jegens de vereniging in bijzondere mate verdienstelijk gemaakt hebben en op grond daarvan als zodanig zijn benoemd, zulks op voorstel van het bestuur door een algemene vergadering met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 6
Leden kunnen alleen zijn natuurlijke personen. De algemene vergadering kan nadere voorwaarden aan het lidmaatschap stellen.

Artikel 7
Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dien aangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating.

Artikel 8
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. 

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste eenmaand ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschaps verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 10
Het lidmaatschap eindigt:
A. Door overlijden van het lid.
B. Door opzegging door het lid.
C. Door opzegging namens de vereniging.
D. Door ontzetting.

Artikel 11
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van het bestuur moet zijn. Het bestuur is verplicht de ontvangst binnen 14 dagen te bevestigen.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Artikel 12
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan het gehele verenigingsjaar geschieden door het bestuur, wanneer het lid na daartoe bijherhaling schriftelijk te zijn aangemaand op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.

Artikel 13
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de verenging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. Van het besluit tot opzegging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en handelende het beroep is het lid geschorst. Wanneer het lidmaatschap in de loopvan een verenigingsjaar eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 14
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens het eerste verenigingsjaar dat eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is opgericht.

BESTUUR

Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden eensecretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste driemaanden. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. 

Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging, behoudens beperkingen volgens de statuten. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordings bevoegdheid als in lid 1 door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuldvan een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 18
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekeningen verantwoording af van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Naverloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Artikel 19
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 20
Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 21
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Artikel 22
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 23
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt dooreen aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Artikel 24
Behalve de in artikel 17 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 25
Na ontvangst van een verzoek als in artikel 23 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuurde algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 26
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder eenstem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. Indien de voorzitter geen lid van de vereniging is, op grond van artikel 15 lid 2 van de statuten, heeft hij geen raadgevende stem.

Artikel 27
Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 28
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 29
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Artikel 30
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft gekregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

Artikel 31
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dito ordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 32
De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergaderingoptreden.

Artikel 33
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of dooreen door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

GELDMIDDELEN

Artikel 34
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

Artikel 35
Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 36
Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 37
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van dealgemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

Artikel 38
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van eenvoorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voorde dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaatsvoor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

Artikel 39
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 40
Het in artikel 39 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Artikel 41
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt.

Artikel 42
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel enFabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 43
Een bepaling der statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperkingen.

ONTBINDING OFVEREFFENING

Artikel 44
Onverminderd het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 45
Bij gebreke van het quotum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 46
Bij de oproeping tot de in artikelen 44 en 45 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.

Artikel 47
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

Artikel 48
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.

Artikel 49
Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten de woorden "in liquidatie" aan haar naam worden toegevoegd.

HUISHOUDELIJKREGLEMENT

Artikel 50
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze vanuit oefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der verenigingen alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomen.

Artikel 51
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste eenderde gedeelte van de leden der vereniging. 

Artikel 52
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, ten zijde afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Aan de internetversie van de statuten van de MAG kunnen geen rechten worden ontleend.